Algemeen Reglement Stichting AJSO

1. Algemeen

1.1. In dit reglement vindt u de voorschriften, zoals deze gelden voor de diensten van de Stichting AJSO.
1.2. De geldende tarieven voor de diensten van de Stichting AJSO worden vastgesteld door het Bestuur van de Stichting AJSO
1.3. Jaarlijks worden de tarieven minimaal verhoogd met het CBS prijsindexcijfer voor consumenten.
1.4. Daar waar in dit reglement ten aanzien van handelingen is vermeld 'Stichting AJSO' berust de handelingsbevoegdheid bij het bestuur van Stichting AJSO of een door hem aangewezen functionaris.

2. Inschrijven, plaatsing, opzeggen

2.1.1. Inschrijving voor een cursus vindt plaats via een inschrijfformulier of via de website van Stichting AJSO.
2.1.2. Inschrijfformulieren, zowel schriftelijk als via de website, dienen juist, volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Tevens moet het inschrijfformulier ondertekend worden, of dient men bij inschrijving via de website aangeven kennis te hebben genomen van, en akkoord te zijn met, het Algemeen Reglement van Stichting AJSO.
2.1.3. Bij minderjarigen is een akkoordverklaring (via de website) of ondertekening van een (schriftelijk) inschrijfformulier door één der wettelijke vertegenwoordigers vereist.
2.1.4. Aan de aanmelding kunnen door de kandidaat-cursist geen rechten, in welke vorm dan ook, worden ontleend.
2.1.5. Indien de aanmelding leidt tot plaatsing, brengt deze een betalingsverplichting, zoals vastgesteld in dit reglement, met zich mee. De cursist is voor de van de Stichting AJSO afgenomen diensten de vast gestelde tarieven verschuldigd.
2.2.1 Plaatsing van kandidaat cursisten gebeurt door de Stichting AJSO. De cursist ontvangt hiervan bericht, telefonisch of per e-mail.
2.2.2 Indien cursist niet geplaatst kan worden in één van de orkesten/ensembles zal de Stichting AJSO van plaatsing afzien. De kandidaat-cursist wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
2.2.3 Plaatsing vindt plaats voor de gehele duur van een cursus en wordt bij niet rechtsgeldige opzegging (art.2.4.1) stilzwijgend verlengd.
2.3.1 Van cursisten wordt verwacht dat zij zo veel als mogelijk de orkestrepetities volgen.
2.3.2 Wanneer een cursist meer dan drie aaneensluitende orkestrepetities verzuimt zonder de Stichting AJSO hiervan in kennis gesteld te hebben, wordt dit aangemerkt als een opzegging.
2.3.3 Bij een opzegging als bedoeld onder 2.3.2 vervalt onmiddellijk het recht van de cursist op het volgen van repetities. De betalingsverplichting loopt echter door tot het moment waarop het cursusjaar eindigt.
2.3.4 De cursist ontvangt over de opzegging als bedoeld onder 2.3.2 en van de consequenties daarvan als beschreven onder 2.3.3 per e-mail bericht.
2.4.1 Een cursusjaar loopt van 1 september tot 31 augustus van het jaar daaropvolgend. Opzegging voor het volgende cursusjaar kan alleen per e-mail tot uiterlijk 1 juni van het lopende cursusjaar. In geval van opzegging van een cursus in de periode van 1 juni tot 1 september wordt er € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
2.4.2 De Stichting AJSO bevestigt een opzegging per e-mail, waarbij tevens de gehonoreerde opzegdatum wordt vermeld.
2.5.1 Het cursusgeld dient binnen twee weken na de factuurdatum betaald te zijn. Personen die geen cursusgeld hebben betaald, hebben geen toegang tot de repetitie.
2.5.2 In geval van betaling van het cursusgeld middels automatische incasso, moet het termijnbedrag steeds geïncasseerd kunnen worden, dat wil zeggen: steeds op de eerste dag van de maand van 1 september t/m 1 juni. Personen die een termijnbedrag niet tijdig hebben betaald, hebben geen toegang tot de repetitie.
2.5.3 Het niet tijdig betalen wordt aangemerkt als een opzegging. Het bepaalde onder 2.3.3 en 2.3.4 is hierop van overeenkomstige toepassing.
2.5.4 Indien het cursusgeld of het termijn bedrag van het cursusgeld, niet wordt betaald, wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De hieruit voortvloeiende kosten komen geheel voor rekening van de betalingsplichtige.

3. Aansprakelijkheid, voorschriften en verboden

3.1.1. Het meebrengen van eigendommen naar repetities, studiedagen, reizen en andere activiteiten van de Stichting AJSO gebeurt geheel voor eigen risico. De Stichting AJSO aanvaardt voor vermissing of schade aan eigendommen geen enkele aansprakelijkheid.
3.1.2. Het gebruik maken van de kopieermachine van de Stichting AJSO gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid en is alleen toegestaan voor zover dit niet in strijd is met enige wettelijke bepaling. Degene die gebruik maakt van de kopieerfaciliteiten, vrijwaart de Stichting AJSO van elke vorm van aansprakelijkheid hiervoor.
3.1.3. Het is verboden om op de repetitie locaties van de Stichting AJSO materialen ter inzage te leggen, tenzij u hiervoor toestemming heeft van de Stichting AJSO.
3.2.1 Door of namens het bestuur van de Stichting AJSO kan aan personen, die zich niet houden aan de voorschriften van dit reglement, of gedrag vertonen dat daartoe aanleiding geeft, de toegang tot de repetities van Stichting AJSO worden ontzegd.
3.2.2 Schade, toegebracht aan gebouwen, inventaris of materialen, moet door degene die de schade heeft veroorzaakt, of door degene die hiervoor aansprakelijk is, worden vergoed.

4. Slotbepalingen

4.1.1. Op verzoek wordt het reglement aan iedereen verstrekt.
4.2.1 In de gevallen, waarin dit reglement niet voorziet en bij verschil van mening over de interpretatie en/of toepassing van dit reglement, beslist het Bestuur van de Stichting AJSO.
4.3.1 Dit reglement heeft de naam "Algemeen Reglement Stichting AJSO".

Klik hier om te zien hoe het werkt en sponsor gratis het AJSO

Privacy reglement & disclaimer

Wil je ons volgen op social media?

Aanmelden voor nieuwsbrief

Op onregelmatige basis informeren we u over onze activiteiten

Contact

Secretariaat Stichting AJSO
Contactformulier

© 2023 Stichting AJSO

Realisatie website: StudioDubbel